Om projektet

Gotland är som ö en idealisk plats för elbilar. Vi är ett av de biltätaste länen i landet och har väldig hög procent relativt gamla bilar. Vi vill i detta projekt verka för att göra Gotland känt för en hållbar och klimatsmart utveckling genom att öka intresset för och bruket av elbilar.

Företagarföreningen Produkt Gotland, www.produktgotland.se, har 38 medlemsföretag och verkar för ett Gotland där våra barn och barnbarn kan leva, bo och arbeta/driva företag - vi arbetar för en hållbar tillväxt. Vi har drivit projektet ”Electric Mobility Gotland" med regionala tillväxtmedel och medfinansiering från framför allt GEAB. Projektet, som avslutades i februari 2010, var en del av det nationella projektet ”Vind i tankarna” som ägdes och drevs av Power Circle, www.powercircle.org, som är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik.

Projektet skapade goda möjligheter för de framtida projekt med s k Smart Grid, som nu initieras av Vattenfall på Gotland. För att Smart Grid projektet skall lyckas är en positiv inställning till elfordon viktig och även att det finns ett antal i drift.

Vi vill nu gå vidare och utveckla den satsning som gjorts och ta upp de kontakter som upparbetats. . Det krävs kunskapsspridning, provkörning, demonstrationer och en infrastruktur bestående av offentliga laddstolpar samt ett utbyggt servicenät.

Projektets övergripande syfte är att förstärka utvecklingen mot hållbar tillväxt genom att sprida information om elfordon och verka för att det finns en offentlig laddplats i varje större samhälle på Gotland..

För att nå detta skall vi:

  • Utveckla samarbetet mellan offentliga organisationer, projekt och företag inom området
  • Utreda var laddplatser skall placeras
  • Sprida information om elbilar och laddinfrastruktur på Gotland
elbil_bottom_cut